Natra­fi­łeś kie­dyś na sta­ry fil­mik na YouTu­be, pod któ­rym każ­dy kąśli­wie komen­to­wał, że jest krę­co­ny “kal­ku­la­to­rem”, bądź “mikro­fa­lów­ką”? Pamię­tasz zama­zy­wa­ne oczy oso­bom podej­rza­nym w tele­wi­zyj­nych maga­zy­nach kry­mi­nal­nych? Dowiedz się czym jest “pik­se­lo­za” w gra­fi­ce komputerowej.

czy­taj dalej