Groneko

Groneko

.design .mar­ke­ting .con­tent Gro­ne­ko wykonane: marzec 2022 realizacja: Wero­ni­ka Wiśniew­ska­Krzy­siek Gawryołek Case stu­dy .kon­tekst Gro­ne­ko to lokal­ny lider bran­ży zwią­za­nej z wywóz­ką i uty­li­za­cją odpa­dów wszel­kie­go rodza­ju – od...
Wika

Wika

.design .mar­ke­ting .con­tent Wika wykonane: marzec 2022 realizacja: Wero­ni­ka Wiśniew­ska­Piotr Pawlik Case stu­dy .kon­tekst WIKA to świa­to­wy lider – ich pro­duk­ty tra­fia­ją do każ­de­go zakąt­ka świa­ta. Wystę­pu­ją w fil­mach uzu­peł­nia­jąc...
80 lat STP

80 lat STP

.design .con­tent 80 lat STP wykonane: gru­dzień 2021 realizacja: Krzy­siek Gaw­ry­ołek, Ania Sikorska Case stu­dy .kon­tekst Aby stwo­rzyć kata­log jubi­le­uszo­wy Sto­wa­rzy­sze­nia Tech­ni­ków Pol­skich, zgłę­bi­li­śmy wie­dzę na temat jego histo­rii oraz...
Plinkington

Plinkington

.design .mar­ke­ting .con­tent Plin­king­ton wykonane: maj 2021 realizacja: Artur Cza­chow­ski Case stu­dy .kon­tekst Fir­ma Pil­king­ton dzia­ła na ryn­ku szkla­nym od 1826 roku a w roku 2006 zosta­ła prze­ję­ta przez kon­cern NSG Gro­up, któ­ra obec­nie jest...
NenaBaby

NenaBaby

.design .mar­ke­ting .con­tent Nena­Ba­by wykonane: luty 2021 realizacja: Kügelgen.Media Case stu­dy .kon­tekst Nena­Ba­by to nowa mar­ka poru­sza­ją­ca się w obsza­rze food&fashion. Powsta­ła z potrze­by ser­ca jej pomy­sło­daw­ców. ...