Słoik Natury

Słoik Natury

.con­tent, .design, .digi­tal, .mar­ke­ting, .on-line Sło­ik Natury wykonane: lipiec 2021 realizacja: Kari­na Sta­wi­szyń­ska, Krzy­siek Gawryołek Case stu­dy .kon­tekst Jak nazwać pro­dukt, któ­ry jest w 100% natu­ral­ny i zamy­ka­ny...
LPP

LPP

.con­tent .even­ty .mar­ke­ting LPP wykonane: lipiec 2021 realizacja: Kac­per Sachajdak Case stu­dy .kon­tekst Doku­men­ta­cja budo­wy – dosko­na­łe uję­cia z powie­trza sta­no­wią nie tyl­ko kro­ni­kę inwe­sty­cji, ale są świet­nym mate­ria­łem pro­mo­cyj­nym,...