Sushi Kashi

Sushi Kashi

.design .mar­ke­ting .con­tent Sushi Kashi wykonane: luty 2021 realizacja: Ania Sikor­ska Case stu­dy .kon­tekst Na począt­ku byt cha­os, któ­ry posta­no­wi­li­śmy okieł­znać. Zaczę­li­śmy od wymy­śle­nia chwy­tli­wej nazwy. Zale­ża­ło nam na ory­gi­nal­no­ści...
Słoik Natury

Słoik Natury

.con­tent, .design, .digi­tal, .mar­ke­ting, .on-line Sło­ik Natury wykonane: lipiec 2021 realizacja: Kari­na Sta­wi­szyń­ska, Krzy­siek Gawryołek Case stu­dy .kon­tekst Jak nazwać pro­dukt, któ­ry jest w 100% natu­ral­ny i zamy­ka­ny...
LPP

LPP

.con­tent .even­ty .mar­ke­ting LPP wykonane: lipiec 2021 realizacja: Kac­per Sachajdak Case stu­dy .kon­tekst Doku­men­ta­cja budo­wy – dosko­na­łe uję­cia z powie­trza sta­no­wią nie tyl­ko kro­ni­kę inwe­sty­cji, ale są świet­nym mate­ria­łem pro­mo­cyj­nym,...