.design

Wonny Alembik

wykonane:

wrze­sień 2020

realizacja:

Ania Sikor­ska

Case study

.kontekst

Won­ny Alem­bik to mar­ka kosme­tycz­na z sek­to­ra pre­mium. Kosme­ty­ki są wytwa­rza­ne ręcz­nie, z ogrom­ną sta­ran­no­ścią. Natu­ral­ne skład­ni­ki, krót­ki skład i wyso­ka jakość opa­ko­wa­nia pod­su­nę­ły mi pomysł zamknię­cia ich w roz­wią­za­nie dosyć… oryginalne?

.pomysł

Czerń to zawsze sym­bol luk­su­su. Jak moż­na było jej nie wyko­rzy­stać, jeśli sty­ka­my się z praw­dzi­wą pereł­ką wśród kosme­ty­ków? Natu­ral­ne skład­ni­ki i wyjąt­ko­wa meto­da two­rze­nia kre­mów napro­wa­dzi­ły mi na wyko­rzy­sta­nie kolo­ru zie­lo­ne­go. Z tego połą­cze­nia wyszła dosyć ory­gi­nal­na iden­ty­fi­ka­cja wizu­al­na, któ­rą prze­nio­słam na mate­ria­ły rekla­mo­we i opa­ko­wa­nia. Jak Wam się podoba?