.design .mar­ke­ting .con­tent

Wika

wykonane:

marzec 2022

realizacja:

Wero­ni­ka Wiśniew­ska
Piotr Paw­lik

Case study

.kontekst

WIKA to świa­to­wy lider – ich pro­duk­ty tra­fia­ją do każ­de­go zakąt­ka świa­ta. Wystę­pu­ją w fil­mach uzu­peł­nia­jąc sce­no­gra­fię o klu­czo­wy ele­ment, w gigan­tycz­nych i waż­nych insta­la­cjach, a nawet lata­ją w kosmos jako część oprzy­rzą­do­wa­nia Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Kosmicz­nej. Bio­rąc pod uwa­gę te fak­ty z jak bar­dzo glo­bal­nym pro­du­cen­tem mamy do czy­nie­nia, sami pod­nie­śli­śmy sobie poprzecz­kę pod­czas two­rze­nia kon­cep­tu, któ­ry będzie zro­zu­mia­ły na całym świe­cie i będzie tra­fiał do wszyst­kich. Cie­pła i uro­ku tej dość spe­cy­ficz­nej i czy­sto prze­my­sło­wej bran­ży nada­je fakt, iż jest to rodzin­na fir­ma z tra­dy­cja­mi. Jed­no bez dru­gie­go nie funkcjonuje.

 .pomysł

Mając na uwa­dze doko­na­nia fir­my oraz zakres eks­pan­sji na ryn­kach świa­to­wych, prze­wi­ja­ją­cym się moty­wem we wszyst­kich naszych pro­jek­tach stwo­rzo­nych dla fir­my był czło­wiek oraz jego wkład w roz­wój i doko­na­nia fir­my. To ludzie two­rzą ten spój­ny i dobrze funk­cjo­nu­ją­cy orga­nizm jakim nie­wąt­pli­wie jest WIKA. Wła­śnie ten ele­ment sta­ra­li­śmy oddać się w pro­jek­to­wa­nym przez nas mura­lu, łącząc histo­rię mar­ki i ludzi z nowo­cze­sny­mi tren­da­mi i deli­kat­ną, przy­jem­ną kolo­ryst­ką. Od pomy­słu po sukces.