.design .mar­ke­ting .con­tent

Sushi Kashi

wykonane:

luty 2021

realizacja:

Ania Sikor­ska

Case study

.kontekst

Na począt­ku byt cha­os, któ­ry posta­no­wi­li­śmy okieł­znać. Zaczę­li­śmy od wymy­śle­nia chwy­tli­wej nazwy. Zale­ża­ło nam na ory­gi­nal­no­ści i unik­nię­ciu bran­żo­wej kli­szy, w któ­rej zazwy­czaj do sło­wa sushi doda­je się nazwę mia­sta w któ­rym się fir­ma znaj­du­je. Po burzy mózgów posta­wi­li­śmy na nazwę Sushi Kashi co jest kre­atyw­nym odnie­sie­niem do imie­nia właścicielki.

 .pomysł

Jed­nak sam talent i zami­ło­wa­nie wła­ści­ciel­ki fir­my do goto­wa­nia to jesz­cze nie wszyst­ko. Musie­li­śmy przed­sta­wić Sushi Kashi tak, żeby wizu­al­nie było jak jej sushi – pięk­ne i pysz­ne. Logo przed­sta­wia kawa­łek sushi, w któ­rym wpraw­ne oko znaj­dzie ini­cja­ły, a pod spodem wid­nie­je tagli­ne “Z milo­ści do jedze­nia” prze­tłu­ma­czo­ne na japoń­ski. Oprócz pro­jek­tu iden­ty­fi­ka­cji, stwo­rzy­li­śmy też sze­reg ilu­stra­cji do mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych mar­ki, no i zro­bi­li­śmy sesję foto. Było pyszne.