.design .bran­ding

Sowa Garaż

wykonane:

maj 2021

realizacja:

Wero­ni­ka Wiśniewska

Case study

.kontekst

Kie­dy wła­ści­cie­le wypo­ży­czal­ni sprzę­tu budow­la­ne­go i ogrod­ni­cze­go nazy­wa­ją się Sowa, to ich fir­ma nie może nazy­wać się ina­czej niż Sowa Garaż! Jak wyko­rzy­stać motyw sowy-mądrej głowy?

.pomysł

Kolor poma­rań­czo­wy to kolor inten­syw­ny, zwra­ca­ją­cy uwa­gę, koja­rzą­cy się czę­sto z robo­ta­mi budow­la­ny­mi, czy dro­go­wy­mi. Sprzę­że­nie moty­wu wiel­kich oczu sowy i nazwi­ska wła­ści­cie­li w jed­no, oka­za­ło się strza­łem w dzie­siąt­kę! Stwo­rzy­łam iden­ty­fi­ka­cję wizu­al­ną, któ­ra wyróż­nia się na tle kon­ku­ren­cji i nada­je fir­mie nowo­cze­sny wizerunek.