.design .mar­ke­ting .con­tent

Plinkington

wykonane:

maj 2021

realizacja:

Artur Cza­chow­ski

Case study

.kontekst

Fir­ma Pil­king­ton dzia­ła na ryn­ku szkla­nym od 1826 roku a w roku 2006 zosta­ła prze­ję­ta przez kon­cern NSG Gro­up, któ­ra obec­nie jest jed­nym z naj­więk­szych, świa­to­wych pro­du­cen­tów szkła i pro­duk­tów szkla­nych. Pil­king­ton funk­cjo­nu­je do dzi­siaj jako nazwa pro­duk­tów gru­py NSG prze­zna­czo­nych dla prze­my­słu budow­la­ne­go i moto­ry­za­cyj­ne­go, wytwa­rza­nych w 30 kra­jach na 4 kon­ty­nen­tach, sprze­da­wa­nych w 105 krajach.

 .pomysł

Uczest­ni­czy­li­śmy w przy­go­to­wa­niach akcji mar­ke­tin­go­wej pro­mu­ją­cej pro­duk­ty Pil­king­ton, świa­to­we­go lide­ra w pro­duk­cji szkła i pro­duk­tów szkla­nych. Reali­zo­wa­li­śmy mon­taż oraz ani­ma­cję mate­ria­łów pro­mo­cyj­nych. Z uwa­gą śle­dzi­li­śmy komu­ni­ka­cję mar­ki z klien­tem, by jak naj­le­piej odwzo­ro­wać jej cha­rak­ter w przy­go­to­wy­wa­nych przez nas elementach.