.design .mar­ke­ting .con­tent

NenaBaby

wykonane:

luty 2021

realizacja:

Kügelgen.Media

Case study

.kontekst

Nena­Ba­by to nowa mar­ka poru­sza­ją­ca się w obsza­rze food&fashion. Powsta­ła z potrze­by ser­ca jej pomy­sło­daw­ców.  Bez­kom­pro­mi­so­wość, deter­mi­na­cja i sku­pie­nie na celu, jakim było stwo­rze­nie mar­ki, z któ­rej mogą być dum­ni. Pro­duk­ty Nena­Ba­by są naj­wyż­szej jako­ści, ale jak może być ina­czej, gdy przy two­rze­niu mar­ki sta­wia­li­śmy na zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo nie­mow­ląt. Jak poprzez umie­jęt­ną ścież­kę mar­ke­tin­go­wą pozy­skać nowych klien­tów? Pra­ca nad wize­run­kiem Nena­Ba­by to czy­sta przy­jem­ność zarów­no ze wzglę­du na wspa­nia­ły kon­takt z klien­tem, jak rów­nież prze­uro­cze wizu­ali­za­cje jakie przy­szło nam stworzyć.

 .pomysł

Jak wyróż­nić mar­kę któ­ra dopie­ro racz­ku­je w bran­ży, tak by nie zgi­nę­ła wśród innych jej podob­nych? Pod­kre­śla­jąc atu­ty mar­ki. Zaczę­li­śmy od tego, by wyeks­po­no­wać to co naj­waż­niej­sze. Dba­łość o naj­mniej­szy detal przy two­rze­niu tej kre­acji, dat wspa­nia­ły efekt pod posta­cią spój­ne­go bran­din­gu. Posta­wi­li­śmy na paste­lo­wą kolo­ry­sty­kę, któ­ra jest przy­jem­na dla oka i koja­rzy się bar­dzo cie­pło. Do naszych zadań nale­ża­ło opra­co­wa­nie wizu­ali­za­cji pro­duk­to­wych, kam­pa­nii rekla­mo­wych, nagrań i mon­ta­żu video, rede­sign stro­ny inter­ne­to­wej oraz pro­wa­dze­nie kam­pa­nii social media. Jaki jest tego efekt? Zobacz­cie sami.