.con­tent .even­ty .mar­ke­ting

LPP

wykonane:

lipiec 2021

realizacja:

Kac­per Sachajdak

Case study

.kontekst

Doku­men­ta­cja budo­wy – dosko­na­łe uję­cia z powie­trza sta­no­wią nie tyl­ko kro­ni­kę inwe­sty­cji, ale są świet­nym mate­ria­łem pro­mo­cyj­nym, któ­ry w dużej mie­rze pomo­że w zwięk­sze­niu zain­te­re­so­wa­nia dzia­łal­no­ścią Two­jej fir­my. Nie wiesz jak się za to zabrać? Zobacz naszą realizację. 

.pomysł

Stwo­rzę foto-video już od pierw­sze­go do ostat­nie­go dnia budo­wy. Wbi­cie pierw­szej łopa­ty? A może event koń­czą­cy inwe­sty­cję? Zaskocz swo­ich klien­tów wyjąt­ko­wy­mi uję­cia­mi i razem z nami dotknij chmur. Miej kon­tro­lę nad budo­wą i zobacz w jakim tem­pie rośnie już dziś.