.design .onli­ne

Kulturalnie w Social Media

wykonane:

wrze­sień 2021

realizacja:

Ania Sikor­ska, Krzy­siek Gawryołek

Case study

.kontekst

Mimo iż czę­sto moż­na odnieść wra­że­nie, że cza­sy nie­na­gan­nych manier minę­ły, a zasa­dy savo­ir-vivre to relikt prze­szło­ści, to sta­ty­sty­ki poka­zu­ją, że sto­so­wa­nie ety­kie­ty jest nadal jed­nym z naj­waż­niej­szych wyznacz­ni­ków pro­fe­sjo­na­li­zmu każ­dej fir­my i jed­ną z pod­sta­wo­wych kom­pe­ten­cji zawo­do­wych. Ewa Brok to cer­ty­fi­ko­wa­na tre­ner­ka, men­tor­ka i mów­czy­ni Brian Tra­cy Inter­na­tio­nal z zakre­su savo­ir-vivre i ety­kie­ty biznesowej.

.pomysł

Stwo­rzy­li­śmy pod­ręcz­nik ety­kie­ty biz­ne­so­wej i savo­ir-vivre, będą­cy hybry­do­wą wer­sją ser­wi­su Lin­ke­dIn w for­mie kla­sycz­nej, papie­ro­wej książ­ki z moż­li­wo­ścią dołą­cze­nia do dys­ku­sji i dzie­le­nia się swo­imi obser­wa­cja­mi dzię­ki kodom QR umiesz­czo­nym przy każ­dym z arty­ku­łów. Każ­dy temat w tej publi­ka­cji wspar­ty jest wyse­lek­cjo­no­wa­ny­mi komen­ta­rza­mi wraz z pod­pi­sa­mi i lin­ka­mi do pro­fi­li aktyw­nych użyt­kow­ni­ków LinkedIn.