.design .onli­ne

Kultura Ludowa

wykonane:

lipiec 2021

realizacja:

Ania Sikor­ska

Case study

.kontekst

Sto­wa­rzy­sze­nie Pro­Biz­nes to orga­ni­za­cja, któ­rej celem jest wszech­stron­ne pro­pa­go­wa­nie idei przed­się­bior­czo­ści, dzia­łal­ność wspo­ma­ga­ją­ca roz­wój wspól­not i spo­łecz­no­ści lokal­nych, wspie­ra­nie nauki, edu­ka­cji, spor­tu. 26 wrze­śnia 2021 już wie­lu z nas zasią­dzie w Sali Wido­wi­sko­wej Cen­trum Kul­tu­ry Bro­war B. Pro­Biz­nes przy­go­to­wał kon­cert „Kul­tu­ra ludo­wa prze­trwal­ni­kiem pol­sko­ści”. Jak zamknąć tra­dy­cyj­ne stro­je, ele­men­ty wizu­al­ne Pol­ski i kujaw­ski fajans w jed­nym pro­jek­cie? Zobacz­cie co zmalowałam.

.pomysł

Widzo­wie pod­czas kon­cer­tu będą uczest­ni­czyć w histo­rycz­nej podró­ży do cza­sów wal­ki o nie­pod­le­głość. Barw­ne stro­je i muzy­ka pozwo­lą prze­nieść się odbior­com w cza­sy trud­ne dla nasze­go kra­ju. Wyko­rzy­sta­nie moty­wu bia­ło-czer­wo­ne­go iden­ty­fi­ku­je wyda­rze­nie z patrio­ty­zmem. Doda­tek pięk­ne­go gra­na­tu i kwia­tów fajan­su poka­zu­ją, że wyda­rze­nie odby­wa się na Kujawach.