.design .bran­ding

Kowadełko

wykonane:

czer­wiec 2021

realizacja:

Wero­ni­ka Wiśniewska

Case study

.kontekst

Co zro­bić by odświe­żyć wize­ru­nek fir­my, któ­ra od lat funk­cjo­nu­je w prze­strze­ni publicz­nej z ugrun­to­wa­ną już pozy­cją? Jak wyróż­nić ją na tle innych skle­pów z tej samej bran­ży aby była nie­tu­zin­ko­wa i zacie­ka­wia­ła klien­ta? Cie­ka­wy rebran­ding i mamy to – a stąd już krót­ka dro­ga od pomy­słu do realizacji. 

.pomysł

Nazwa pozor­nie bez polo­tu i związ­ku z bran­żą alko­ho­lo­wą. Co zro­bić by nadać jej cie­ka­wej for­my, tak, by od pierw­sze­go spoj­rze­nia klient zako­chał się i wie­dział o co cho­dzi? I wte­dy przy­szła ona – cała na bia­ło – Wena. W stwo­rzo­ne przez nas logo, któ­re w spo­sób dosłow­ny odda­je nazwę fir­my (Kowa­deł­ko), wkom­po­no­wa­li­śmy butel­kę od wina. Logo prze­pięk­nie wkom­po­no­wa­ło się wizu­al­nie i zachwy­ca wszyst­kich. Cze­go chcieć więcej?