.design .bran­ding

Konik Morrski

wykonane:

marzec 2019

realizacja:

Krzy­siek Gawryołek

Case study

.kontekst

Michał “Baniak” Bań­ka to popu­lar­ny w fan­do­mie gier fabu­lar­nych (role play­ing games, RPG) youTu­ber, któ­ry mimo osią­ga­nych suk­ce­sów nie potra­fi osiąść na lau­rach. Mając gło­wę peł­ną pomy­słów zawsze wpa­da na coś nowe­go i cie­szę się, że mogę brać udział w więk­szo­ści jego pro­jek­tów już od kil­ku lat. Nie ina­czej było z Koni­kiem Mor­r­skim – naszym de fac­to pierw­szym wspól­nym pro­jek­tem. Baniak potrze­bo­wał kogoś do stwo­rze­nia wizu­al­nej opra­wy przy­go­to­wa­nych wcze­śniej kart, zaczy­na­jąc od pro­jek­tu instruk­cji i opa­ko­wa­nia, przez mate­ria­ły promocyjne.

.pomysł

Część mate­ria­łów mia­łem już goto­wą i nie chcie­li­śmy zmie­niać ich for­my – Michał ma wier­ne gro­no fanów zwa­nych Patro­na­mi, któ­rzy widzie­li wstęp­ne pro­jek­ty i posta­no­wi­li­śmy nie wymy­ślać koła na nowo pro­jek­tu­jąc jesz­cze raz coś, co było już zapro­jek­to­wa­ne. Instruk­cja sta­no­wi­ła faj­ny pro­blem – jest skła­da­na na trzy razy i umiesz­cze­nie tre­ści tak, by naj­waż­niej­sze były widocz­ne od razu po wyję­ciu jej z pudeł­ka, a jed­no­cze­śnie żeby wszyst­ko roz­kła­da­ło się jak nale­ży było cie­ka­wym wyzwa­niem. To by też pierw­szy poważ­ny pro­jekt, w któ­rym robi­łem wizu­ali­za­cję w Ado­be Dimen­sion – pro­gra­mie i spo­so­bie pre­zen­to­wa­nia pra­cy w któ­rym od tam­tej pory się zakochałem.