.con­tent.design.digi­tal.mar­ke­ting.on-line

Słoik Natury

wykonane:

lipiec 2021

realizacja:

Kari­na Sta­wi­szyń­ska, Krzy­siek Gawryołek

Case study

.kontekst

Jak nazwać pro­dukt, któ­ry jest w 100% natu­ral­ny i zamy­ka­ny w szczel­nych sło­ikach? Sło­ik Natu­ry! Mar­ka powsta­ła z potrze­by edu­ko­wa­nia Pola­ków o zdro­wym sty­lu życia. Lubi­my jeść – czy jeste­śmy mię­so­żer­ni, a może vege to nie ma zna­cze­nia. A jak jeść, aby było smacz­nie? Tyl­ko ze Sło­ikiem Natu­ry! A na nazwę… wpa­dli­śmy zupeł­nie przy­pad­kiem. Sza­lo­ne pomy­sły, nie­tu­zin­ko­we roz­wią­za­nia pozwa­la­ją nam współ­pra­co­wać już razem od kil­ku mie­się­cy. I mamy ape­tyt na więcej!

.pomysł

Co łączy Pola­ków bar­dziej niż miłość do jedze­nia? A czy moż­na jeść zdro­wiej, ale zatrzy­mać wyjąt­ko­wy smak potraw? Tak! Sło­ik Natu­ry to mar­ka, któ­ra pro­du­ku­je przy­pra­wy i her­ba­ty pre­mium. W 100% natu­ral­ne. Przy­go­to­wu­jąc mate­ria­ły rekla­mo­we zaczy­na­li­śmy prak­tycz­nie od zera. Mar­ka mia­ła wyłącz­nie goto­we logo i ety­kie­ty. Stwo­rzy­li­śmy m.in. bro­szu­ry infor­ma­cyj­ne, foto­gra­fie pro­duk­to­we i dru­ży­nę Sło­ika, któ­ra pomo­że mar­ce w edu­ka­cji przed­szko­la­ków o pra­wi­dło­wym żywieniu.