.design .mar­ke­ting .con­tent

Groneko

wykonane:

marzec 2022

realizacja:

Wero­ni­ka Wiśniew­ska
Krzy­siek Gawryołek

Case study

.kontekst

Gro­ne­ko to lokal­ny lider bran­ży zwią­za­nej z wywóz­ką i uty­li­za­cją odpa­dów wszel­kie­go rodza­ju – od komu­nal­nych, przez budow­la­ne, po nie­bez­piecz­ne. Fir­ma funk­cjo­nu­je na ryn­ku od kil­ku dekad i mimo ugrun­to­wa­nej pozy­cji nie uzna­je sta­nia w miej­scu, zaś a pro­jekt odświe­że­nia iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej jest istot­nym ele­men­tem tego podejścia. 

 .pomysł

Wła­ści­we podej­ście do tema­tu odpa­dów jest klu­czo­wym punk­tem wyj­ścia dla aktu­ali­za­cji całej iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej fir­my. Inspi­ro­wa­nie się wzo­rem zawar­tym w poprzed­nim logo­ty­pie, wraz z zacho­wa­niem kolo­ry­sty­ki obec­nej na pojaz­dach i kon­te­ne­rach mar­ki nie prze­szko­dzi­ło nam uno­wo­cze­śnić zna­ku gra­ficz­ne­go jak i podejść kom­plek­so­wo do odświe­że­nia całej sza­ty gra­ficz­nej stro­ny wwww oraz kom­plek­so­we­go okle­je­nia pojaz­dów, oraz kontenerów.