.design  .digi­tal  .mar­ke­ting

Detal-met

wykonane:

wrze­sień 2021

realizacja:

Ania Sikor­ska, Krzy­siek Gaw­ry­ołek,                          Wero­ni­ka Ziemiańczyk-Wiśniewska

Case study

.kontekst

Od same­go począt­ku wie­dzie­li­śmy, że w tym przy­pad­ku naj­waż­niej­szy jest pro­dukt i trze­ba tak popro­wa­dzić szlak arty­stycz­ny pod­czas pro­jek­to­wa­nia, aby nie zatra­cić idei jaka przy­świe­ca fir­mie. Wystar­czy­ło zale­d­wie kil­ka wska­zó­wek i powsta­ła este­tycz­na, czy­tel­na pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na w opar­ciu o histo­rię i filo­zo­fię fir­my, a rury i kształt­ki zosta­ły nale­ży­cie zapre­zen­to­wa­ne. Bran­ża meta­lur­gicz­na rzą­dzi się swo­imi pra­wa­mi, a pro­dukt swo­ją jako­ścią bro­ni się sam. Nie bez powo­du fir­mie przy­świe­ca tagli­ne – jakość łączy na lata.

 .pomysł

Tym razem posta­wi­li­śmy na pro­stą i nie­prze­sa­dzo­ną for­mę wyra­zu. Nie­na­chal­ne ani­ma­cje w opar­ciu o ist­nie­ją­cy już key­vi­su­al fir­mo­wy były naszym pomy­słem na wyeks­po­no­wa­nie moc­nych stron fir­my, a przej­rzy­sta oś cza­su wska­zu­je na naj­waż­niej­sze wyda­rze­nia z dzie­jów fir­my. Kolo­ry bazo­we to odcie­nie błę­ki­tu, sza­ro­ści i biel. Pre­zen­ta­cja jest czy­tel­na i przej­rzy­sta, co uła­twia poten­cjal­ne­mu klien­to­wi odna­leźć na niej wszyst­kie potrzeb­ne informacje.