.design .digi­tal

CityLine Bus

wykonane:

maj 2021

realizacja:

Ania Sikor­ska

Case study

.kontekst

City­Li­ne­Bus to prze­woź­nik, któ­ry świad­czy usłu­gi prze­wo­zu osób w regu­lar­nej komu­ni­ka­cji na tere­nie Pol­ski. Bez­pie­czeń­stwo, kom­fort i wyso­ka jakość usłu­gi to z pew­no­ścią rze­czy, któ­re wyróż­nia­ją fir­mę spo­śród kon­ku­ren­cji. Skon­stru­owa­nie przej­rzy­stej prze­strze­ni wizu­al­nej dla Pasa­że­rów to naj­waż­niej­szy ele­ment komu­ni­ka­cji mar­ki. Pyta­nie – jak to zro­bić? Zobacz­cie jak sobie poradziłam. 

.pomysł

Czy moż­li­wym jest skon­stru­owa­nie przej­rzy­stej prze­strze­ni wizu­al­nej dla Pasa­że­rów? Zde­cy­do­wa­nie tak! Kolor zie­le­ni i gra­na­tu to sygnał dla psy­chi­ki czło­wie­ka, że miej­sce jest bez­piecz­ne, moż­na w nim odpo­cząć. Wszyst­kie mate­ria­ły rekla­mo­we City­Li­ne­Bus koja­rzą się z bez­pie­czeń­stwem, kom­for­tem i wyso­ką jako­ścią świad­czo­nych usług. Przy­go­to­wa­łam iden­ty­fi­ka­cję wizu­al­ną, dzię­ki któ­rej mate­ria­ły są spój­ne i eleganckie.