.design .con­tent

80 lat STP

wykonane:

gru­dzień 2021

realizacja:

Krzy­siek Gaw­ry­ołek, Ania Sikorska

Case study

.kontekst

Aby stwo­rzyć kata­log jubi­le­uszo­wy Sto­wa­rzy­sze­nia Tech­ni­ków Pol­skich, zgłę­bi­li­śmy wie­dzę na temat jego histo­rii oraz pro­fi­lu dzia­ła­nia. Dzię­ki temu mogli­śmy lepiej wczuć się w ocze­ki­wa­nia klien­ta. STP wspie­ra roz­wój zawo­do­wy i oso­bi­sty swo­ich człon­ków, popu­la­ry­zu­je naj­now­sze osią­gnię­cia tech­ni­ki, inte­gru­je pol­skie śro­do­wi­sko nauko­wo-tech­nicz­ne w Wiel­kiej Bry­ta­nii, a tak­że współ­pra­cu­je z pokrew­ny­mi orga­ni­za­cja­mi z Wiel­kiej Bry­ta­nii, z Pol­ski oraz z innych kra­jów świa­ta – nie­prze­rwa­nie od ponad 80 lat. Po zgłę­bie­niu obszer­nej doku­men­ta­cji mogli­śmy przy­stą­pić do reali­za­cji pro­jek­tu, któ­ry nam samym przy­niósł wie­le rado­ści oraz dużo nowej war­to­ścio­wej wie­dzy z dzie­dzi­ny techniki.

 .pomysł

Kata­log jubi­le­uszo­wy “80 lat Sto­wa­rzy­sze­nia Tech­ni­ków Pol­skich w Wiel­kiej Bry­ta­nii”, jak sama nazwa wska­zu­je musiał zawrzeć naj­waż­niej­sze fak­ty z dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nia na prze­strze­ni 80 lat. Zebra­ną wie­dzę usys­te­ma­ty­zo­wa­li­śmy i ubra­li­śmy w pro­stą lecz nie­ba­nal­ną for­mę gra­ficz­ną. Kolo­ry domi­nu­ją­ce to odcie­nie błę­ki­tu i sza­ro­ści, to rów­nież kolo­ry wystę­pu­ją­ce w logo Sto­wa­rzy­sze­nia od 2019 roku. Nie mogło zabrak­nąć foto­gra­fii archi­wal­nych przed­sta­wia­ją­cych doko­na­nia sto­wa­rzy­sze­nia od roku 1940 aż do dziś. W spo­sób god­ny wyeks­po­no­wa­li­śmy wszyst­kie oso­by, któ­re przy­czy­ni­ły się do roz­wo­ju sto­wa­rzy­sze­nia lub mia­ły nie­ba­nal­ny wpływ na jego funk­cjo­no­wa­nie. 80 lat to nie­zły kawa­łek cza­su, a doko­na­nia STP są impo­nu­ją­ce, dla­te­go biu­le­tyn jest bar­dzo obszer­ny, lecz poprzez pro­stą i nie prze­sa­dzo­ną for­mę zawie­ra tyl­ko naj­waż­niej­sze infor­ma­cje. Ponie­waż sto­wa­rzy­sze­nie funk­cjo­nu­je pręż­nie po dziś dzień, w biu­le­ty­nie nie mogło zabrak­nąć aktu­al­nych infor­ma­cji o bie­żą­cych doko­na­niach. Kata­log jest przej­rzy­sty, nie­prze­sa­dzo­ny w for­mie przez co speł­nia swój cel informacyjno-jubileuszowy.