Co mamy do zaoferowania?

Od ogó­łu do szcze­gó­łu. Poznaj sze­ro­ką na 360° ofer­tę kom­plek­so­wych usług Kügelgen.Media i zobacz w któ­rych obsza­rach może­my wyróż­nić Two­ją fir­mę wśród konkurencji.

Marketing

Zaan­ga­żo­wa­nie, odpo­wie­dzial­ność, dąże­nie do dosko­na­ło­ści ope­ra­cyj­nej, part­ner­stwo, kul­tu­ra wie­dzy i cią­gły roz­wój to tyl­ko kil­ka okre­śleń, któ­ry­mi może­my opi­sać sami siebie.

Content marketing

Pisze­my tek­sty sprze­da­żo­we, wpi­sy blo­go­we, wywia­dy, recen­zje i opi­sy produktów.

SEO

Budo­wa­nie widocz­no­ści i pozy­ski­wa­nie ruchu z bez­płat­nych wyni­ków wyszukiwania.

SEM

Opty­ma­li­za­cja stron www, pozy­cjo­no­wa­nia, kam­pa­nii lin­ków spon­so­ro­wa­nych, kam­pa­nie płat­ne Google Ads.

Email marketing

Wyko­rzy­staj pocz­tę elek­tro­nicz­ną do komu­ni­ka­cji z klien­ta­mi i part­ne­ra­mi biznesowymi.

działania pr

Kre­owa­nie wize­run­ku fir­my lub orga­ni­za­cji poprzez prze­ka­za­nie infor­ma­cji do oto­cze­nia na temat fir­my, jej pro­duk­tów lub usług z wyko­rzy­sta­niem lide­rów opinii.

Digital

Poma­ga­my mar­kom roz­wi­jać się w kul­tu­rze cyfro­wej. Tech­no­lo­gia cyfro­wa może łączyć kre­atyw­ność, inte­li­gen­cję i mie­rzal­ność w celu uzy­ska­nia lep­szych wyni­ków.
Nie­za­leż­nie od tego, czy Two­ja fir­ma jest nowa w kana­łach onli­ne, czy po pro­stu nie osią­ga ocze­ki­wa­nych wyni­ków, może­my pomóc.

Web design & development

Pro­jek­to­wa­nie i wdra­ża­nie stron inter­ne­to­wych, admi­ni­stra­cja, zarzą­dza­nie usłu­ga­mi hostingowymi.

E‑commerce

Pro­jek­to­wa­nie i wdro­że­nie skle­pu inter­ne­to­we­go opar­te­go o model SaaS, typu open sour­ce, czy dedy­ko­wa­ne platformy.

CMS

Przy­go­to­wa­nie i obsłu­ga wizu­al­ne­go edy­to­ra blo­ko­we­go prze­zna­czo­ne­go do łatwe­go i szyb­kie­go wdra­ża­nia treści.

Mobilne aplikacje

Wyko­rzy­staj pocz­tę elek­tro­nicz­ną do komu­ni­ka­cji z klien­ta­mi i part­ne­ra­mi biznesowymi.

Content

Za pomo­cą słów, obra­zów i ruchu opo­wia­da­my histo­rię mar­ki, po to by wzmoc­nić jej rela­cję z odbior­cą. Two­rzy­my anga­żu­ją­ce tre­ści, któ­re wycho­dzą poza ramy obra­zu wszę­dzie tam, gdzie możesz zre­ali­zo­wać swo­je cele biznesowe.

Copywriting

Ujmo­wa­nie w sło­wa wizji mar­ki i two­rze­nie kreatywnego

Fotografia

Pro­fe­sjo­nal­ne sesje zdję­cio­we – pro­duk­to­we, out­do­oro­we oraz food, fashion i stre­et pho­to. Sesja u klien­ta i w atelier.

Ilustracje

Kre­acja autor­skich prac gra­ficz­nych od szki­cu do goto­we­go pro­duk­tu. Boga­te port­fo­lio twórców.

Animacje

Wle­wa­nie życia w prze­sła­ne, bądź autor­skie pra­ce. Motion design, motion typography.

Wideo

Od sce­na­riu­sza, przez nagry­wa­nie po post­pro­duk­cję i mon­taż filmu.

Design

Design nie ma gra­nic. Pasja do pra­cy, obse­sja na punk­cie szcze­gó­łów. Ubie­ra­my mar­ki w osza­ła­mia­ją­cą iden­ty­fi­ka­cję. Podziel się swo­ją wizją, a my ją namalujemy.

Branding

Two­rze­nie wize­run­ku marek od A do Z. Naming, slo­gan rekla­mo­wy to nie problem.

Identyfikacja wizualna

Stwo­rze­nie prze­ka­zu, któ­ry zosta­nie pod­świa­do­mie odczy­ta­ny przez odbior­cę i prze­ło­ży się na emo­cje i odczucia.

Rebranding

Trans­for­ma­cja wszyst­kich ele­men­tów mar­ki, by osią­gnąć lep­szą pozy­cję mar­ki na rynku.

Materiały POS

Mate­ria­ły POS to mate­ria­ły wspie­ra­ją­ce sprze­daż. To m.in. ulot­ki, woble­ry, potykacze.

Kampanie multimedialne

Stwo­rze­nie kam­pa­nii wyko­rzy­sty­wa­nej w mul­ti­me­diach. Kre­acja, spo­sób uję­cia pro­duk­tu i merytoryka.

On-line

Łącząc moż­li­wo­ści kil­ku kana­łów komu­ni­ka­cji przez Inter­net two­rzy­my potęż­ne narzę­dzia do pro­mo­cji mar­ki onli­ne. Pro­mu­je­my mar­ki, wszę­dzie tam gdzie jest Twój odbiorca.

Google Ads

Kam­pa­nie Google Ads pole­ga­ją na wyświe­tla­niu reklam nowym, poten­cjal­nym klientom.

Facebook Ads

Nie­mal nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści. Zbu­do­wa­nie spo­łecz­no­ści, więk­szy ruch na stro­nie, czy pozy­ski­wa­nie fanów? Jasne!

Instagram Ads

Prze­kształć swój każ­dy post w rekla­mę. Docie­raj do kolej­nych klien­tów dzię­ki pre­cy­zyj­ne­mu targetowaniu.

Kampanie GDN

Kam­pa­nia bane­ro­wa dosto­so­wa­na do Two­ich potrzeb i budżetu.

Eventy i szkolenia

Wie­my, jak waż­ne są rela­cje i roz­wój w fir­mie. Lubi­my roz­wi­jać kom­pe­ten­cje naszych klien­tów i świę­to­wać suk­ce­sy, ramię w ramię wraz z Agen­cją Komu­ni­ka­cji Życie. Wza­jem­nie korzy­sta­my ze swo­jej wie­dzy i doświad­czeń. Razem nama­lu­je­my nowe Życie Two­jej marki.

eventy jubileuszowe

Wie­rzy­my w cele­bro­wa­nie kamie­ni milo­wych w Two­jej fir­mie. Two­rzy­my wspo­mnie­nia, któ­re są czę­ścią życia.

imprezy promocyjne

Połą­czy­my biz­nes ze sprze­da­żą poprzez cie­ka­wą, zabaw­ną i dosko­na­le dobra­ną estetykę.

pikniki jubileuszowe

Impre­za jubi­le­uszo­wa na świe­żym powie­trzu to czę­sto bar­dzo dobra oka­zja, by posze­rzyć per­spek­ty­wę fir­my o nowe pomy­sły i możliwości.

imprezy integracyjne

Ode­rwa­nie pra­cow­ni­ków od obo­wiąz­ków i dostar­cze­nie im roz­ryw­ki na wyso­kim pozio­mie to prze­pis na suk­ces firmy.

Dedykowane szkolenia

Szko­li­my naj­lep­szych przez najlepszych.

Co to za

?

Jeste­śmy stra­te­gicz­nym part­ne­rem Agen­cji Komu­ni­ka­cji Życie.
Jeste­śmy gawę­dzia­rza­mi, twór­ca­mi wspo­mnień. Two­rzy­my wyda­rze­nia, któ­re sta­ją się doświad­cze­nia­mi, prze­kształ­ca­jąc wizję w rze­czy­wi­stość, a kon­cep­cje w reali­za­cję. Inspi­ru­je nas sztu­ka, histo­ria, eks­cen­trycz­ność, tra­dy­cja i wszyst­ko, co cie­ka­we i twór­cze na tym świecie.

Z głę­bo­ką miło­ścią do prze­my­śla­nych pro­jek­tów i świa­do­mym podej­ściem zor­ga­ni­zu­je­my gale jubi­le­uszo­we, impre­zy pro­mo­cyj­ne, even­ty sprze­da­żo­we i pik­ni­ki na mia­rę moż­li­wo­ści Two­je­go biznesu.

 

Dzię­ki współ­pra­cy z Agen­cją Komu­ni­ka­cji Życie pro­po­nu­je­my plat­for­mę szko­le­nio­wą naszczyt.biz.
Two­rzy­my plat­for­mę i wgry­wa­my na nią wybra­ny pakiet szko­leń z naszej bazy oraz uszy­te na mia­rę szko­le­nia, któ­re stwo­rzy­my razem z pra­cow­ni­ka­mi Pań­stwa fir­my.
Brzmi świet­nie? To nie wszystko!

Pra­cu­je­my z naj­lep­szy­mi. Dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych przy współ­pra­cy z Agen­cją Mów­ców Power­spe­ech przy­go­to­wa­li­śmy opcję co mie­sięcz­nych wykła­dów moty­wa­cyj­nych. Zacznij sty­mu­lo­wać swo­je nie­sza­blo­no­we myśle­nie już dziś.

Stwo­rzy­my wyda­rze­nie, któ­re spra­wi, że Twoi goście będą zachwy­cać się dłu­go po powro­cie do domu. Prze­kra­cza­my ocze­ki­wa­nia naszych klien­tów. Mały budżet, nie­osią­gal­ne miej­sca, czy krót­ki ter­min reali­za­cji? Nie ma dla nas rze­czy niemożliwych.