To my.

Nasza wie­dza obej­mu­je two­rze­nie, budo­wa­nie, roz­wi­ja­nie i repo­zy­cjo­no­wa­nie marek. Łączy­my inno­wa­cyj­ną stra­te­gię, wizjo­ner­skie, kre­atyw­ne i prze­ło­mo­we wdro­że­nia na wszyst­kich platformach.

Zaan­ga­żo­wa­nie, odpo­wie­dzial­ność, dąże­nie do dosko­na­ło­ści ope­ra­cyj­nej, part­ner­stwo, kul­tu­ra wie­dzy i cią­gły roz­wój to tyl­ko kil­ka okre­śleń, któ­ry­mi może­my opi­sać sami siebie.

Róż­ne postrze­ga­nia świa­ta powo­du­je, że każ­dy z nas bazu­je na innych doświad­cze­niach. Nie­od­łącz­nym ele­men­tem naszej pra­cy jest ROZMOWA. Dzię­ki temu, może­my przy­go­to­wać dla Cie­bie i Two­jej fir­my naj­lep­sze roz­wią­za­nia w zakre­sie mar­ke­tin­gu i pro­jek­to­wa­nia. Rzuć nam wyzwanie!

Co robimy?

Poma­ga­my mar­kom roz­wi­jać się w kul­tu­rze cyfro­wej i rekla­mie, dla­te­go dostar­cza­my szy­te na mia­rę roz­wią­za­nia dosto­so­wa­ne do ambi­cji naszych klien­tów. Design nie zna gra­nic, dla­te­go gdzie­kol­wiek jesteś, sto­imy obok Cie­bie i słu­ży­my wspar­ciem. Chce­my jak naj­le­piej zająć się Tobą i Two­im biz­ne­sem, dla­te­go w kugelgen.media otrzy­masz opie­kę dedy­ko­wa­ne­go opie­ku­na, któ­ry prze­pro­wa­dzi Cię przez ścież­kę zadań za rękę. Zaj­mu­je­my się obsza­ra­mi taki­mi jak mar­ke­ting, digi­tal, con­tent, design, on-line, even­ty i szko­le­nia. Kom­plek­so­wa obsłu­ga jest zawsze dobrym roz­wią­za­niem – wie­my jak może­my sprze­dać Twój pro­dukt, usłu­gę i chęt­nie zro­bi­my to za Cie­bie.
Pasja do pra­cy, obse­sja na punk­cie szcze­gó­łów i este­ty­ki, pozwa­la nam oży­wić wizję Two­jej mar­ki. Dosto­so­wu­je­my się do Two­ich potrzeb i budże­tu. Nie szu­ka­my roz­wią­zań. My je znaj­du­je­my. My dostar­cza­my szta­lu­gę i płót­no. Prze­kształ­ci­my pomy­sły i pla­ny w rze­czy­wi­stość. Razem nama­lu­je­my Twój biz­nes.
Nie wiesz cze­go potrze­bu­jesz? Może­my spraw­dzić gdzie teraz jesteś, gdzie chcesz być i wymy­śleć jak tam się znajdziesz.

Kügelgen?

Wybie­ra­jąc nazwę fir­my, chcie­li­śmy poka­zać swo­ją kre­atyw­ność i cie­ka­wość świa­ta, dla­te­go bez zasta­no­wie­nia zde­cy­do­wa­li­śmy się na nazwę Kügelgen.media. Dla­cze­go? Jest to bar­dzo zna­ne nazwi­sko w śro­do­wi­sku arty­stycz­nym. Nie jed­ne­mu mala­rzo­wi było Kügel­gen… Było ich aż 4! Z bra­ta na bra­ta, z dziad­ka na ojca, z ojca na syna prze­le­wa­no miłość i sza­cu­nek w stro­nę sztu­ki. Róż­ne cha­rak­te­ry, róż­ne sty­le bycia łączy­ły w jed­no rodzi­nę Kügel­gen. Twór­czość. To tak jak w naszej agen­cji. Jeste­śmy ludź­mi kocha­ją­cy­mi este­ty­kę i pra­cę. Ludź­mi, któ­rych łączy to samo – sztuka.

My?

Jeste­śmy zespo­łem kre­atyw­nych ludzi, z gło­wa­mi peł­ny­mi pomy­słów, pasją do tego co robi­my i ogrom­ną chę­cią do dzia­ła­nia. Dla­te­go nasze zdję­cia nie są nasze – ale per­fek­cyj­nie odda­ją nasze zain­te­re­so­wa­nia i cha­rak­ter. Zaproś nas na spo­tka­nie, a dowiesz się jak wyglądamy.

/kugelgenmedia

Edyta

.ceo
.co-owner

Kocha wszyst­ko co robi.

Artur

.designer

Był wszę­dzie i widział wszystko.

Kacper

.frontend developer
.photographer

Uwiel­bia kli­sze i rze­czy z duszą.

Piotrek

.artist

Czło­wiek wiel­kie­go formatu.

Katarzyna

.food law expert

Dba o naj­drob­niej­szy szczegół

Ewa

.office manager

Nie­odzow­na.

.ty!

.zaaplikuj

Cie­ka­we z czym nam się skojarzysz.