Namalujemy Twoją markę.

Kügelgen.media two­rzy doświad­cze­nia,
któ­re dzia­ła­ją dla ludzi, któ­rzy się liczą.
Prze­kształ­ca­my pomy­sły i pla­ny
w rze­czy­wi­stość.

.design .onli­ne

Groneko

.design

Mural Wika

.design .digi­tal

NenaBaby

Co możemy zrobić dla Ciebie?

Marketing

Znaj­du­je­my roz­wią­za­nia, któ­re speł­nią cele biz­ne­so­we Two­jej fir­my. Wie­my, że pod­sta­wą sku­tecz­ne­go dzia­ła­nia jest dobry plan, któ­ry pozwo­li nam wzmoc­nić i zde­fi­nio­wać Two­ją mar­kę. Aby pozo­stać w czo­łów­ce w dzi­siej­szym świe­cie, sta­nie w miej­scu nie jest opcją. Koniecz­ne jest wybra­nie wła­ści­we­go kie­run­ku i szyb­kie działanie.

Digital

Poma­ga­my mar­kom roz­wi­jać się w kul­tu­rze cyfro­we. Tech­no­lo­gia cyfro­wa może łączyć kre­atyw­ność, inte­li­gen­cję i mie­rzal­ność w celu uzy­ska­nia lep­szych wyni­ków.
Nie­za­leż­nie od tego, czy Two­ja fir­ma jest nowa w kana­łach onli­ne, czy po pro­stu nie osią­ga ocze­ki­wa­nych wyni­ków, może­my pomóc.

Content

Za pomo­cą słów, obra­zów i ruchu opo­wia­da­my histo­rię mar­ki, po to by wzmoc­nić jej rela­cję z odbior­cą. Two­rzy­my anga­żu­ją­ce tre­ści, któ­re wycho­dzą poza ramy obra­zu wszę­dzie tam, gdzie możesz zre­ali­zo­wać swo­je cele biznesowe.

Design

Design nie ma gra­nic. Pasja do pra­cy, obse­sja na punk­cie szcze­gó­łów. Ubie­ra­my mar­ki w osza­ła­mia­ją­cą iden­ty­fi­ka­cję. Podziel się swo­ją wizją, a my ją namalujemy.

On-line

Łącząc moż­li­wo­ści kil­ku kana­łów komu­ni­ka­cji przez Inter­net two­rzy­my potęż­ne narzę­dzia do pro­mo­cji mar­ki onli­ne. Pro­mu­je­my mar­ki onli­ne, wszę­dzie tam gdzie jest Twój odbiorca.

Eventy i szkolenia

Wie­my, jak waż­ne są rela­cje i roz­wój w fir­mie. Lubi­my roz­wi­jać kom­pe­ten­cje naszych klien­tów i świę­to­wać suk­ce­sy, ramię w ramię wraz z Agen­cją Komu­ni­ka­cji Życie. Wza­jem­nie korzy­sta­my ze swo­jej wie­dzy i doświad­czeń. Razem nama­lu­je­my nowe Życie Two­jej marki.

Działamy z Życiem.

Zobacz jak szko­li­my i orga­ni­zu­je­my wyda­rze­nia dzię­ki współ­pra­cy z naj­lep­szą agen­cją even­to­wą w Polsce